Föroreningar i marken vid Torgbacken

I sommar har Karlskrona kommun genomfört undersökningar av marken på förskolorna Torgbacken och Borgens utegård. Provsvaren visar nu att marken innehåller halter av föroreningar som överstiger Naturvårdsverkets riktvärden.

Riktvärdena för förorenad mark är olika beroende på vad marken ska användas till. När marken ska användas som utemiljö vid en förskola så är kraven högre ställda.

Karlskrona kommun har låtit undersöka marken på Torgbacken och Borgens förskola och svaren visar nu att där finns mer föroreningar än riktvärdet för känslig markanvändning. Det handlar framför allt om kvicksilver och bly.

Nästa steg är att företaget som genomförde provtagningen även ska göra en riskbedömning och en handlingsplan. Först därefter vet Karlskrona kommun vilka åtgärder som kan bli aktuella och hur de i så fall påverkar tidsplanen för inflyttning i Torgbackens lokaler som just nu renoveras.

Kommunen kommer även låta Arbets- och miljömedicin i Lund ta del av provsvaren. Det faktum att stora delar av utomhusmiljön är asfalterad minskar risken att barn eller personal ska ha kommit i kontakt med föroreningar. Delar av utemiljön består dessutom av sandlådor där sanden bytts ut regelbundet.

Eftersom Torgbackens förskola renoveras går där inga barn i dag. Barnen på Borgens förskola använder från och med i dag lekplatsen i Amiralitetsparken som utemiljö som en försiktighetsåtgärd.

Detta meddelar Karlskrona kommun i ett pressmeddelande på tisdagen.