Visir för att värna arbetsmiljön

Karlskrona kommun skickade vid lunch idag fredag ut ett pressmeddelande med följande innehåll.

Äldrenämnden och funktionsstödsnämnden har fattat beslut om att medarbetare inom kommunens vård och omsorg ska få möjlighet att använda visir i större utsträckning än tidigare. Beslutet påverkar inte de rutiner som gäller, utan är till för att minska eventuell oro hos våra medarbetare.

− De rutiner som finns idag anses fullgoda för att skydda mot smitta, men beslutet fattas för att skapa trygghet för medarbetare som ändå känner oro, säger Eva-Lotta Altvall, ordförande i äldrenämnden.

Kommunens rutiner för att undvika och minska smittspridningen av covid-19 utgår från de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, smittskyddsläkare och medicinskt ansvarig sjuksköterska ger, och det är dessa rekommendationer som gäller även i fortsättningen. I rutinerna finns krav på att visir ska användas om brukare, hyresgäster och kunder visar symptom på förkylning. Nu fattas ett beslut för att möta de personer som känner oro för att bli smittad av covid-19, och som önskar skydd i större utsträckning än rutinerna föreskriver.

− Vi vill att medarbetarna ska känna sig trygga att gå till jobbet och nu ger vi i uppdrag till våra förvaltningar att köpa in fler visir, säger Karin Dovstad ordförande i funktionsstödsnämnden.

Fastställda rutiner vid misstänkt smitta gäller fortfarande

Även fortsättningsvis är det avgörande att alla medarbetare följer fastställda hygienrutiner och rekommendationer för att minimera smitta av covid-19. Vid misstanke om smitta eller konstaterad smitta ska alla strikt följa de rutiner för skyddsutrustning som gäller. I vissa fall kan användning av visir skapa en ökad trygghet för medarbetare, brukare, hyresgäster och kunder. Men det är viktigt att betona, att möjligheten att använda visir även vid andra tillfällen ska ses om en extra utrustning. Visir är enligt Folkhälsomyndigheten inte är ett fullgott skydd, men det kan i vissa situationer minska risken för spridning av Coronapandemin, covid-19.

− Beslutet om att medarbetare ska kunna använda visir i större omfattning grundar sig på en bred politisk förankring. Nu vidtar ett arbete för äldreförvaltningen att köpa in visiren och de kommer att återkomma med hur och när de kan tas i bruk, säger Eva-Lotta Altvall.

Blekinge har i dagsläget procentuellt färre antal smittade av covid-19 än stora delar av övriga landet. Det finns inget som tyder på att länet i förlängningen kommer att komma lindrigare undan än något annat län.

− Det är viktigt att vi är uthålliga och fortsätter hålla fast vid alla de åtgärder vi har vidtagit för att minska smittspridningen både inom kommunens verksamhet och som enskilda medborgare, säger Karin Dovstad.